מאמר בדיני מיסים

הקלות במס הכנסה לעולים חדשים ותושבים חוזרים

מאז הקמתה קידשה מדינת ישראל את השיבה לארץ ואת קליטת העלייה. התפיסה לפיה מדינת ישראל היא הבית הלאומי של כל היהודים באשר הם היא שעומדת בבסיסה של המדיניות להטיב עם העולים החדשים והתושבים החוזרים גם מבחינת עול המיסים שיוטלו עליהם בשנותיהם הראשונות בארץ.

מאמר זה נועד לסקור בקצרה את הקלות העדכניות במס הכנסה לעולים חדשים ולתושבים חוזרים. חשוב לציין, כי קיימת הבחנה לצורכי מס הכנסה בין “תושב חוזר” – מי ששהה מחוץ לישראל שש שנים רצופות לפחות, ובין “תושב חוזר ותיק” – מי ששהה מחוץ לישראל לפחות עשר שנים לפני שחזר אליה. “עולה חדש” לצורכי מס הכנסה  הוא “יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה”.

פטור ממס הכנסה ומחובת דיווח- תושב חוזר ותיק ועולה חדש
תושבים חוזרים ותיקים ועולים חדשים זכאים לפטור ממס הכנסה לתקופה של עשר שנים על כל סוגי ההכנסות שמקורן מחוץ לישראל: הכנסות מריבית ומדיבידנד שמקורן בחו”ל, הכנסות משכירות, הכנסות ממשלח יד ומעבודה, הכנסות מעסק ורווחי הון במכירת נכסים מחוץ לישראל.
כמו כן, תושבים חוזרים ותיקים, עולים חדשים והחברות שבשליטתם, לא יהיו חייבים בדיווח על ההכנסות הנהנות מהפטור ממס, וכן יהיו פטורים מחובת הגשת דוח על הון ונכסים (הצהרת הון) שנמצאים מחוץ לישראל, במשך כל תקופת ההטבה.
כך למשל, תושבים חוזרים ותיקים ועולים חדשים שהיה להם עסק בחו”ל לפני שחזרו לישראל, והעסק ממשיך לפעול בחו”ל לאחר החזרה לישראל, זכאים לפטור ממס בישראל על הכנסותיהם מאותו עסק לתקופה של 10 שנים. כך גם אם תושב חוזר ותיק או עולה חדש הוא בעל המניות של חברה זרה הפועלת מחוץ לישראל, הוא יהנה מפטור ממס על הכנסות החברה בחו”ל.
בנוסף לאמור נקבעה בפקודת מס הכנסה “שנת הסתגלות” שבה לא יחשב תושב חוזר ותיק או עולה חדש כתושב ישראל, במשך שנה אחת מהמועד שבו עלה או שב לישראל, ובלבד שניתנה על כך הודעה מראש, בתוך 90 ימים מיום הגעתו לישראל, בטופס מיוחד.
לנוכח ההבחנה בין הכנסות שמקורן מחוץ לישראל ובין הכנסות שמקורן בישראל ישנה חשיבות רבה בתכנון מס נכון של המשך הפעילות הכלכלית עם העלייה/השיבה לישראל. על כן, מומלץ להיוועץ עם משרדנו לשם קבלת ייעוץ משפט וכלכלי מתאים, על מנת ליהנות מהקלות המס באופן אופטימאלי.

פטור ממס הכנסה-תושב חוזר
תושבים חוזרים זכאים לפטור ממס הכנסה לתקופה של חמש שנים מהמועד שהיו לתושבי ישראל, על הכנסות שמקורן מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, שאינן הכנסות מעסק: הכנסות מקצבה, מתמלוגים, מדמי שכירות, מריבית ומדיבידנד, שמקורן בנכסים מחוץ לישראל שרכש התושב החוזר בתקופת שהותו מחוץ לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל.
ביחס לרווחי הון, נקבע פטור ממס על רווח הון ממכירת נכס שנרכש מחוץ לישראל בתקופת היותו של התושב החוזר תושב חוץ, וזאת אם המכירה בוצעה בתוך עשר שנים מיום שהיה לתושב חוזר.

לנוכח ההבחנה בהיקף ההטבות הניתנות לתושבים חוזרים לעומת תושבים חוזרים ותיקים ישנה חשיבות רבה בתכנון מס נכון עוד בטרם השיבה לארץ. תכנון כזה יאפשר, בין היתר, חישוב מדויק של שנות השהות מחוץ לישראל על מנת להיכנס להגדרה של “תושב חוזר ותיק”. חשוב לזכור, כי ההגדרה בפקודת מס הכנסה מתייחסת למי שהיה “תושב חוץ במשך עשר שנים רצופות לפחות”, כאשר היציאה מישראל אינה הופכת את היוצא מישראל לתושב חוץ לענייני מס באופן אוטומטי. על כן, מומלץ להיוועץ עם משרדנו ולקבל ייעוץ משפט וכלכלי מתאים לקראת השיבה לארץ, על מנת ליהנות מהקלות המס באופן אופטימאלי.

פיקדון מט”ח- עולה חדש, תושב חוזר ותיק, ותושב חוזר
הכנסת ריבית הנובעת מפיקדון במטבע חוץ שהופקד בבנק בישראל, כשמקור הכספים שהופקדו הוא מסכומי כסף שהיו ליחיד בטרם שהיה לתושב ישראל תהיה פטורה ממס במשך 20 שנה מיום העלייה אם בעל הפיקדון הוא עולה חדש, ובמשך 5 שנים מיום החזרה אם בעל הפיקדון הוא תושב חוזר רגיל או ותיק.
קבלת הפטור מותנית בעמידה במספר תנאי סף, כגון הפקדת הכסף לפיקדון תוך 90 יום מיום העברתו לישראל והודעה על כך לבנק באמצעות טופס ייעודי.

נקודות זיכוי בחישוב המס על הכנסות מישראל- עולה חדש
עולה חדש זכאי לנקודות זיכוי בחישוב המס על הכנסותיו מישראל במשך 42 חודשים מיום עלייתו, וזאת בנוסף לנקודות הזיכוי המגיעות לכל תושב:

  • 3 נקודות זיכוי שנתיות לכל חודש במשך 18 החודשים הראשונים לעלייה.
  • 2 נקודות זיכוי שנתיות לכל חודש במשך 12 החודשים הבאים.
  • 1 נקודת זיכוי שנתית לכל חודש במשך 12 חודשים הנוספים.

מניין 42 החודשים מתחיל עם קבלת תעודת עולה, ונמשך ברציפות גם כאשר לעולה אין הכנסה. לא תובא במניין זה תקופת שירות סדיר בצה”ל או תקופת לימודים במוסד על תיכוני. אם העולה לא עבד מספר חודשים במהלך שנת המס, הוא יכול לנצל את נקודות הזיכוי שלו לשם הפחתת המסים שעליו לשלם על שכרו באותו חלק מן השנה שבו עבד.

תושב חוזר ששהה 6 שנים רצופות בחו”ל, אם חזר לארץ בתקופה שבין 16/5/2010 ל- 30/9/2012 , ייחשב לעולה חדש לעניין נקודות הזיכוי להן זכאי העולה החדש.
על העולה למלא טופס 101, ולצרף אליו תעודת עולה מוכחת ולמוסרם למעביד.
המעביד יפחית את נקודות הזיכוי מהמס המנוכה מהשכר.

מטבע הדברים, מאמר זה אינו ממצה את מגוון הקלות במס הכנסה לעולים חדשים ולתושבים חוזרים, ומומלץ להיוועץ עם משרדנו בטרם העלייה/השיבה לארץ.הקלות במס הכנסה לעולים חדשים ותושבים חוזרים

אודות המשרד

המידע המופיע באתר אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר. 
עו”ד (כלכלן) ירון חיים הוא עו”ד לדיני מיסים בתל אביב. משרד בוטיק המטפל בהיבטים אזרחיים ופליליים של דיני המיסים: מס הכנסה, מע”מ, מיסוי מקרקעין, מכס, מיסוי בינלאומי, ומיסוי מוניציפאלי, וכן בדיני הביטוח הלאומי. המשרד עוסק בייעוץ ובייצוג של נישומים-עצמאיים, שכירים, מעסיקים, ותאגידים- בכל שלבי הדיון- שומה, השגה, וערעורים לבתי המשפט. בנוסף, עוסק המשרד בלווי חשודים בהליכי חקירה במס הכנסה, מע”מ, הרשות לניירות ערך, הרשות לאיסור הלבנת הון, המוסד לביטוח לאומי, ויחידות החקירה בעבירות כלכליות של משטרת ישראל, וכן בייצוג בהליכי מעצר, טרום הגשת כתב אישום, בהליכים של המרת כתב אישום (כופר וקנסות מנהליים), והליכי גילוי מרצון, כמו גם בניהול תיקים פלילים בכל הערכאות המשפטיות.

שיתוף כתבה:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

כתבות קשורות

קנס מנהלי במכס

קנס מנהלי במכס – קיבלתם קנס מנהלי משלטונות המכס ? במאמר סקרנו את דרכי הטיפול בקנס על מנת להימנע מחיובים מיותרים והסתבכות עם המכס. מומלץ לפנות לטיפול משרדנו.

קרא עוד »

מיסוי שוק הקריפטו

מיסוי שוק הקריפטו נעשה כיום בהתאם לעמדת רשות המיסים שבאה לידי ביטוי בחוזרים מטעמה. עם זאת אנו סבורים כי יש מקום לאתגר את עמדת הרשות באמצעות עקרון המימוש.

קרא עוד »

יש לך שאלה? צריך ייעוץ משפטי? בוא נדבר