מגבלות נוספות על שימוש במזומנים ושיקים החל מיום 1.8.2022

מגבלות נוספות על שימוש במזומנים ושיקים החל מיום 1.8.2022

מבוא

מגבלות נוספות על שימוש במזומנים ושיקים החל מיום 1.8.2022. כידוע, ביום 1.1.2019 נכנס לתוקפו החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע”ח-2018. החוק קבע הגבלות על שימוש במזומן, במטבע ישראלי או זר, ועל שימוש בשיקים “פתוחים”, ונקבעו בו סנקציות בגין הפרת הוראותיו. החוק נועד להפחית את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור.

ביום 27.10.2021 אישרה ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת מכוחו של החוק  צו של שר האוצר שקבע מגבלות נוספות על שימוש במזומנים ושיקים שנכנסו לתוקפן ביום 1.8.2022 כפי שיפורט להלן:

המגבלות לגבי אדם שאינו עוסק (“אנשים פרטיים”)

אדם שאינו עוסק (לרבות עוסק שלא במסגרת עסקו), לא יקבל או ייתן לאדם אחר תשלום במזומן עבור עסקה מעל לסכום של 15,000 ₪ (עד ליום 1.8.2022 הייתה המגבלה עד לסכום של 50,000 ₪).

חריג- בעסקאות מכר של רכב פרטי שבהן תישאר המגבלה עד לסכום של 50,000 ₪.

בהלוואות או תרומות עומדת המגבלה על סכום של 6,000 ₪ (עד ליום 1.8.2022 הייתה המגבלה עד לסכום של 11,000 ₪).

במתנות עומדת המגבלה כמו בעסקאות על סכום של 15,000 ₪ (עד ליום 1.8.2022 הייתה המגבלה עד לסכום של 50,000 ₪).

בשיקים בין שני אנשים פרטיים, ההגבלה היא לגבי שיקים “פתוחים” בסכום שמעל 5,000 ₪. בשיק מעל סכום זה, אנשים פרטיים יכולים לשלם או לקבל שיק, רק כששם מקבל השיק כתוב בשיק כנפרע (בשיק שניתן בפעם הראשונה) או כנסב, מי שהעבירו את השיק על שמו (בשיק מוסב). אנשים פרטיים יסבו שיק ויקבלו שיק מוסב, בכל סכום, רק אם שמם ומספר תעודת זהות של המסבים כתובים בשיק.

ההגבלות על השימוש במזומן לא חלות בין קרובי משפחה, חוץ מתשלום או תקבול במזומן מקרובי משפחה עבור שכר עבודה.

המגבלות לגבי עוסקים

עוסק המבצע פעולה של עסקה או הלוואה או תרומה או שכר עבודה לא יקבל או ייתן לאדם אחר תשלום במזומן מעל לסכום של 6,000 ₪ (עד ליום 1.8.2022 הייתה המגבלה עד לסכום של 11,000 ₪). במקביל, אדם פרטי שאינו עוסק (לרבות עוסק שלא במסגרת עסקו), לא ייתן תשלום במזומן לעוסק, אם מחיר העסקה עולה על 6,000 ₪.

חריג- הלוואות הניתנות על-ידי גופים פיננסיים מפוקחים.

עוסקים המבצעים עסקת מכירה לתיירים אינם מוגבלים לגבי קבלת תשלום במזומן עד לסכום של 40,000 ₪ (עד ליום 1.8.2022 הייתה המגבלה עד לסכום של 55,000 ₪).

במתנות המגבלה לגבי עוסקים היא כמו לגבי אנשים פרטיים. עוסקים הנותנים או מקבלים מתנה אינם מוגבלים לגבי נתינה או קבלה במזומן עד לסכום של 15,000 ₪ (עד ליום 1.8.2022 הייתה המגבלה עד לסכום של 50,000 ₪).

בשיקים עוסקים יקבלו או ייתנו שיק בכל סכום, רק כששם מקבלי התשלום כתוב על השיק, כלומר אסור לקבל או לתת שיק “פתוח” – שיק שלא כתוב עליו שם מקבל התשלום בשיק כנפרע (בשיק שניתן בפעם הראשונה) או כנסב (בשיק מוסב). ההגבלות הן על שיק עבור: עסקה, שכר עבודה, תרומה, הלוואה, מתנה.

עוסקים יסבו שיק לפקודת מישהו אחר או יקבלו שיק מוסב  בכל סכום, רק אם שמם ומספר תעודת הזהות של המסבים כתובים בגב השיק. כלומר עוסקים יסבו שיק או יקבלו שיק מוסב רק אם בגב השיק כתוב שם ומספר הזהות של המסב ושם הנסב.

עוסקים יתעדו את אמצעי התשלום או התקבול, שבאמצעותם שילמו תשלום או קיבלו תקבול.

המגבלות על רואי חשבון ועורכי דין

רואה חשבון או עורך דין מוגבל  בקבלת תשלום במזומן עבור שירות עסקי לעוסקים מעל לסכום של 6,000 ₪ (עד ליום 1.8.2022 הייתה המגבלה עד לסכום של 11,000 ₪), ולאנשים פרטיים מעל לסכום של 15,000 ₪ (עד ליום 1.8.2022 הייתה המגבלה עד לסכום 50,000 ₪). בשירות עסקי מעל הסכומים האמורים לרואה החשבון או לעורך דין אסור לקבל תשלום באמצעות מזומן, החל מהשקל הראשון.

הסנקציות

הסנקציות לעוסקים הן “עיצום כספי”. גובה העיצום הכספי נקבע לפי סכום ההפרה. סכום ההפרה הוא הסכום שאסור היה לשלם או לקבל במזומן, התשלום בשיק או התשלום בשיק המוסב לפקודת מישהו אחר, ללא הפרטים הנדרשים והתקבול או התשלום ללא התיעוד.

סכום העיצום הכספי:

  • אם סכום ההפרה הוא עד 25,000 ₪ – גובה העיצום הוא 15% מסכום ההפרה.
  • אם סכום ההפרה מעל 25,000 ₪ ועד 50,000 ₪ – גובה העיצום הוא 20% מסכום ההפרה.
  • אם  סכום ההפרה מעל 50,000 ₪ – גובה העיצום הוא 30% מסכום ההפרה.

הסנקציות לאדם שאינו עוסק (“אנשים פרטיים”) הן “קנס מינהלי”.

גובה קנס המנהלי נקבע לפי סכום ההפרה. סכום ההפרה הוא הסכום שאסור היה לשלם  או לקבל במזומן וסכום התקבול או התשלום בשיק, שנרשם ללא הפרטים הנדרשים.

סכום הקנס המנהלי:

  • אם סכום ההפרה הוא עד 25,000 ₪ – גובה הקנס הוא 10% מסכום ההפרה.
  • אם סכום ההפרה מעל 25,000 ₪ ועד 50,000 ₪ – גובה הקנס הוא 15% מסכום ההפרה.
  • אם  סכום ההפרה מעל 50,000 ₪ – גובה הקנס הוא 25% מסכום ההפרה.

חריג- החל מחודש אוגוסט 2022, כשאדם פרטי יקבל תשלום במזומן עבור שכר עבודה בסכום שבין 6,000 ₪ ל- 8,500 ₪  – שיעור הקנס יהיה 5% (ולא 10%) מהשכר שקיבל במזומן.  

הפרה חוזרת היא הפרה הנגרמת כשעוסק/ אדם פרטי מפרים את ההוראות החלות לגביהם יותר מפעם אחת. במצב שבו המדובר בהפרה של אותה הוראה בחוק, הוטל על המפר עיצום כספי/קנס מנהלי עבור ההפרה הקודמת וההפרה האחרונה בוצעה תוך שנתיים מזו שקדמה לה, הסנקציה היא עיצום כספי/קנס מנהלי בגובה ההפרה הקודמת, בנוסף לעיצום הכספי/קנס מנהלי על ההפרה האחרונה.

הוראות נוספות בנושא ניתן למצוא באתר רשות המיסים

 

אודות המשרד

המידע המופיע באתר אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר. 
עו”ד (כלכלן) ירון חיים הוא עו”ד לדיני מיסים בתל אביב. משרד בוטיק המטפל בהיבטים אזרחיים ופליליים של דיני המיסים: מס הכנסה, מע”מ, מיסוי מקרקעין, מכס, מיסוי בינלאומי, ומיסוי מוניציפאלי, וכן בדיני הביטוח הלאומי. המשרד עוסק בייעוץ ובייצוג של נישומים-עצמאיים, שכירים, מעסיקים, ותאגידים- בכל שלבי הדיון- שומה, השגה, וערעורים לבתי המשפט. בנוסף, עוסק המשרד בלווי חשודים בהליכי חקירה במס הכנסה, מע”מ, הרשות לניירות ערך, הרשות לאיסור הלבנת הון, המוסד לביטוח לאומי, ויחידות החקירה בעבירות כלכליות של משטרת ישראל, וכן בייצוג בהליכי מעצר, טרום הגשת כתב אישום, בהליכים של המרת כתב אישום (כופר וקנסות מנהליים), והליכי גילוי מרצון, כמו גם בניהול תיקים פלילים בכל הערכאות המשפטיות.

שיתוף כתבה:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

כתבות קשורות

קנס מנהלי במכס

קנס מנהלי במכס – קיבלתם קנס מנהלי משלטונות המכס ? במאמר סקרנו את דרכי הטיפול בקנס על מנת להימנע מחיובים מיותרים והסתבכות עם המכס. מומלץ לפנות לטיפול משרדנו.

קרא עוד »

מיסוי שוק הקריפטו

מיסוי שוק הקריפטו נעשה כיום בהתאם לעמדת רשות המיסים שבאה לידי ביטוי בחוזרים מטעמה. עם זאת אנו סבורים כי יש מקום לאתגר את עמדת הרשות באמצעות עקרון המימוש.

קרא עוד »

יש לך שאלה? צריך ייעוץ משפטי? בוא נדבר