מדריך מכס ליבוא אישי של רכבים לישראל

יבוא אישי של רכב/אופנוע ע”י תושב ישראל

בהתאם לדין, יחיד, תושב ישראל, רשאי לייבא לשימושו העצמי רכב מנועי לנוסעים או רכב דו-שימושי לנוסעים ולמשא עד 2,200 ק”ג, או רכב מסחרי מעל 2,200 ק”ג,אך לא יותר מ-4,500 ק”ג, או אופנוע – אם מתקיימים התנאים הבאים:

 1. הרכב/האופנוע הוא מתוצרת ומדגם, שאושרו ליבוא ע”י משרד התחבורה; או הופק רישיון-יבוא ע”י משרד התחבורה לפני יבוא הרכב/האופנוע (ביבוא רכב מסחרי ורכב שטח – חובה על היבואן להציג בפני גובה המכס רישיון-יבוא שהופק ע”י משרד התחבורה.
 2. הרכב/האופנוע, חדש או משומש, אם מיום רישומו לתנועה בדרכים ועד ליום שחרורו מהמכס חלפו לא יותר מ- 24 חודשים, והוא משנת הייצור: הקלנדרית הנוכחית, או הבאה אחריה, או משנת ייצור אחת הקודמת לשנת הייצור הקלנדרית הנוכחית.

יבוא אישי של רכב אספנות

בהתאם לדין, יחיד, תושב ישראל, רשאי לייבא לשימושו העצמי או המשפחתי רכב אספנות, אם מתקיימים התנאים הבאים:

 1. אם מיום רישומו לתנועה בדרכים חלפו לפחות 30 שנה.
 2. חובה על היבואן להציג בפני גובה המכס רשיון-יבוא שהופק ע”י משרד התחבורה.

חישוב ערכם של רכב/אופנוע חדש
חישוב הערך לצורך המכס ביבוא אישי נקבע על-פי תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), התשס”ו – 2006.
ככלל, ערך העסקה ייקבע בהתאם למחיר בחשבונית הרכישה/הסכם הרכישה, ובלבד שקיים הפרש סביר בין עלות היבוא לערך המחירון, או שהשתכנע המעריך באמיתות חשבונית הרכישה/הסכם הרכישה.
עם זאת, למעריך סמכות לפסול את הערך בחשבונית הרכישה/הסכם הרכישה. במצב כזה, יקבל מייבא הרכב פניה בכתב מבית המכס תוך ציון הכוונה לפסול את ערך העסקה, תוך פירוט הנסיבות לכך וציון ערך העסקה החילופי על-פי ערך המחירון בניכוי מיסים ובניכוי התאמות נוספות אם תידרשנה.
מייבא הרכב יוכל להגיש את השגותיו בכתב לממונה בבית המכס, תוך 30 יום.

היבואן רשאי לשחרר את הרכב מפיקוח המכס מהמועד שבו נשלחה ההודעה על הכוונה לפסילת הערך, אם יתקיים אחד מהתנאים הבאים:
א. היבואן ישלם את מלוא המסים כפי שנקבעו ע”י מעריך המכס.
ב. היבואן ישלם את מלוא המסים עפ”י ערך הרכב המוצהר, ויפקיד ערבות בנקאית או פיקדון בגובה ההפרש שבין סכום המסים על הערך המוצהר לבין סכום המסים על הערך שנקבע ע”י המעריך.

לאחר קבלת הסבריו בכתב של היבואן, יבחן אותם הממונה, ויחליט אם לקבלם או לא, וינהג כדלקמן:
א. שוכנע הממונה באמיתות הערך המוצהר, יקבע את ערך הרכב על פי המחיר המצויין בחשבון המכר.
ב. לא שוכנע הממונה בדבר אמיתות הערך המוצהר, ישלח ליבואן הודעה מנומקת בכתב על פסילת הערך המוצהר, יקבע לרכב ערך ויחשב את המסים על פיו.

היבואן רשאי להגיש ערר בכתב לוועדת הערר, באמצעות הממונה. הערר יוגש בצירוף המסמכים הרלוונטיים, תוך 30 יום מהמועד בו נשלחה הודעה על פסילת הערך המוצהר. החלטת ועדת הערר תישלח ליבואן, באמצעות הממונה.

היבואן יוכל תוך שלושה חדשים ממועד החלטת הועדה לפנות לבית משפט בהתאם לאמור בסעיף 154 לפקודת המכס. למעשה, מכס הוא מס שאינו נגבה עפ”י שומה. החיוב בו נעשה מכוח רשומון, המוגש בהוראות פקודת המכס לצורך הסיווג המתאים וחישוב המכס המגיע. החיוב במס חל בעת פדיית הטובין המיובאים מרשות המכס. כלומר, מס על יבוא טובין אינו נישום אלא נקבע ונדרש. פרוצדורה זו שונה מהפרוצדורה בחוקי המס השונים לפיה במצבים בהם מתעוררת מחלוקת בין הנישום או החייב לבין רשויות המס, לא נדרש תשלום של המס השינוי במחלוקת או הפקדת ערבות בנקאית או פיקדון בגינו. לכן, מומלץ לנהל את שלב ההשגה והערר בבית המכס באמצעות ללווי משפטי וכלכלי של בעל מקצוע מתאים, וזאת על מנת להימנע מן הצורך בהגשת תובענה לבית המשפט.

חישוב המסים
המסים על יבוא אישי של רכב/אופנוע מחושבים על בסיס: ערכו של הרכב, שיעורי המסים החלים, ושער המטבע שבתוקף ביום התשלום. מסי היבוא החלים על הרכב הם: מכס, מס קניה, מע”מ.
שיעורי המסים על רכב: מדינת ישראל חתמה על הסכמי סחר חופשי עם מדינות/קבוצת מדינות שונות. ביבוא רכב ממדינות שיש להן הסכם סחר עם מדינת ישראל יחולו מסי היבוא בשיעורים המפורטים בטור ב’ בטבלה שלהלן, ובלבד שמתקיימים התנאים המפורטים בהסכמי הסחר, שהעיקריים בהם הינם:
א. הרכב יוצר באחת מהמדינות המפורטות בהסכם.
ב. הרכב יובא במישרין ממדינת הייצור או ממדינה אחרת שהיא צד לאותו הסכם סחר.

לגבי כל רכב אחר מיובא לישראל יחולו מסי היבוא כמפורט בזה בטור ג בטבלה שלהלן.

סוג הרכבמדינות הסכם (טור ב')מדינות אחרות (טור ג')
רכב נוסעים/אופנוע/רכב שטחכ-116%כ-131%
רכב אספנותכ-102%כ-117%
רכב היברידי מדרגות זיהום אוויר 1-2 בלבדכ-53%כ-64%
רכב היברידי PLUG INכ-42%כ-61%

*שיעור המס בטבלה כולל מס הקניה, המכס (אם נדרש) והמע”מ.
*שיעורים מעדכונים ליום דצמבר 2014.

מיסוי יוקרה: החל מיום 01.09.13 ועד ליום 31.12.17 בהתאם לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (הוראת שעה מס’ 5) על כל רכב שמחירו לצרכן עולה על 300,000 ₪ יתווסף שעור מס מעבר לשיעור המס הרגיל, המצוין בטבלה, וזאת בהתאם לנוסחה הנתונה בהוראת השעה.
מיסוי ירוק: החל מ-2 באוגוסט 2009 מפעילים רשות המסים ומשרד התחבורה תקנות מיסוי ירוק. על פי תקנות אלה שיעור מס הקנייה ייקבע על פי דרגת הזיהום (בעזרת ערכים מ-1 עד 15) של כלי הרכב המיובא. ככל שהקבוצה נמוכה יותר כך מס הקנייה שיוטל עליו יהיה נמוך יותר. לגבי רכב היברידי מדרגת זיהום אוויר 1-2 , רכב היברידי מסוג PLUG IN וכן רכב חשמלי, לא ינוכו הפחתות מסים בגין דרגת זיהום, אלא יחולו השיעורים הקבועים בטבלה לעיל.
אביזרי בטיחות: החל מ- 1.8.13 , תיקבע לכל רכב רמת איבזור בהתאם לאביזרי הבטיחות המותקנים בו בעת ביצוע רישום לתנועה בדרכים במשרד הרישוי. בצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס’ 25 והוראת שעה)התשע”ג-2013 נקבעו הפחתות במיסים בגין רמת האיבזור של הרכב.

יבוא רכב/אופנוע ע”י תושב חוזר
בהתאם לדין תושב חוזר שנעדר מישראל שנתיים או יותר, וסטודנט חוזר שנעדר 18 חודש רשאים לייבא רכב לישראל, אם מתקיימים התנאים הבאים:

 1. הרכב הוא מתוצרת ודגם, שאושרו ע”י משרד התחבורה.
 2. הרכב הוא משנת הייצור השוטפת או מאחת מ-4 שנות הייצור שלפניה.
 3. הרכב יובא לישראל לא יאוחר מתום 3 חודשים מיום כניסתו של התושב החוזר או הסטודנט החוזר לישראל.
 4. הרכב מיועד לשימוש עצמי בישראל לתקופה של שנה אחת, לפחות.
 5. היבואן בן 17 שנים לפחות, ביום כניסתו.
 6. חובה על היבואן להציג בפני גובה-המכס רישיון נהיגה שהיה בר-תוקף בחו”ל ערב כניסתו לישראל. סוג הרשיון צ”ל תואם לסוג הרכב המיובא.

תושב חוזר או סטודנט חוזר זכאים להנחות משמעותיות בשיעורי המס החלים על יבוא אישי.

יבוא רכב לתקופת ביקור (ללא תשלום המסים)
תושב ישראל שנעדר מהארץ לפחות שנה אחת ובא לביקור, רשאי לייבא רכב מנועי לשימושו העצמי בתקופת הביקור, אם מתקיימים התנאים הבאים:

 1. עליו להציג רישיון נהיגה בר תוקף בישראל
 2. עליו להציג דרכון בר תוקף המוכיח, כי שהה מחוץ לישראל שנה אחת או יותר.
 3. עליו להפקיד ערבות בנקאית בגובה המסים החלים עד לייצוא הרכב.
 4. עליו להתחייב בחתימה ע”ג טופס (מכס 164) שייצא את הרכב עם צאתו מישראל, או בתום 4 חודשים מיום כניסתו לפי מוקדם יותר.
 5. תושב כאמור, חייב לייצא את הרכב במועד, גם אם הוא עצמו נשאר בארץ לאחר מועד זה.

חישוב תקופת הביקור:

 1. סה”כ התקופה לביקור אחד או למספר ביקורים בכל שנה משנות השהייה בחו”ל, לא תעלה על 4 חודשים. מניין 4 החודשים מתחיל כל שנה מחדש. מניין השנה מתחיל למחרת היום ממועד היציאה.
 2. בעת ביקורו הנוכחי בארץ או באחד מביקוריו הקודמים, לא הגיש בקשה לאישור מעמדו כתושב חוזר.

אודות המשרד

המידע המופיע באתר אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר. 
עו”ד (כלכלן) ירון חיים הוא עו”ד לדיני מיסים בתל אביב. משרד בוטיק המטפל בהיבטים אזרחיים ופליליים של דיני המיסים: מס הכנסה, מע”מ, מיסוי מקרקעין, מכס, מיסוי בינלאומי, ומיסוי מוניציפאלי, וכן בדיני הביטוח הלאומי. המשרד עוסק בייעוץ ובייצוג של נישומים-עצמאיים, שכירים, מעסיקים, ותאגידים- בכל שלבי הדיון- שומה, השגה, וערעורים לבתי המשפט. בנוסף, עוסק המשרד בלווי חשודים בהליכי חקירה במס הכנסה, מע”מ, הרשות לניירות ערך, הרשות לאיסור הלבנת הון, המוסד לביטוח לאומי, ויחידות החקירה בעבירות כלכליות של משטרת ישראל, וכן בייצוג בהליכי מעצר, טרום הגשת כתב אישום, בהליכים של המרת כתב אישום (כופר וקנסות מנהליים), והליכי גילוי מרצון, כמו גם בניהול תיקים פלילים בכל הערכאות המשפטיות.

שיתוף כתבה:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

כתבות קשורות

קנס מנהלי במכס

קנס מנהלי במכס – קיבלתם קנס מנהלי משלטונות המכס ? במאמר סקרנו את דרכי הטיפול בקנס על מנת להימנע מחיובים מיותרים והסתבכות עם המכס. מומלץ לפנות לטיפול משרדנו.

קרא עוד »

מיסוי שוק הקריפטו

מיסוי שוק הקריפטו נעשה כיום בהתאם לעמדת רשות המיסים שבאה לידי ביטוי בחוזרים מטעמה. עם זאת אנו סבורים כי יש מקום לאתגר את עמדת הרשות באמצעות עקרון המימוש.

קרא עוד »

יש לך שאלה? צריך ייעוץ משפטי? בוא נדבר