מאמר בדיני מיסים

מדריך מכס לתושבים וסטודנטים חוזרים

מדינת ישראל מעודדת את שיבתם של ישראלים לארץ על ידי מתן הקלות במכס ובמיסים עקיפים נוספים (מע”מ ומס קניה) כפי שיתואר במדריך זה.
תושב חוזר וסטודנט חוזר
ההקלות ניתנות ל”תושב חוזר” המוגדר לצורכי המכס כ”תושב ישראל” ששהה בחו”ל שנתיים או יותר, והשב סופית לישראל. כמו כן ניתנות ההקלות ל”סטודנט חוזר” המוגדר לצורכי המכס כ”תושב ישראל” השב סופית לארץ לאחר ששהה בחו”ל לפחות 11 חודש, ולמד כתלמיד מן מניין במוסד להשכלה גבוהה בחו”ל במשך שתי שנים אקדמיות רצופות, או היה תלמיד מן המניין במוסד כאמור וקיבל תואר אקדמי מטעם אותו מוסד. תושב כזה לא יוכר כסטודנט חוזר, אם חזר לארץ לאחר שחלפו 6 חודשים מיום סיום לימודיו או מיום שקיבל את התואר.
לצורכי ההגדרות הנ”ל, “שנת היעדרות” מהארץ מחושבת ממחרת יום היציאה לחו”ל. בכל שנת היעדרות מהארץ ניתן לבקר בארץ לתקופה מצטברת של עד 4 חודשים בשנת היעדרות, ותקופה זו תיחשב כחלק מזמן ההיעדרות.
יש לשים לב, כי מתן הפטורים שיתוארו להלן מותנה במתן הצהרה על הטובין הנכנסים לישראל, בקבלת אישורים מראש מרשות המיסים, וכן לעיתים בהפקדת ערבויות בנקאיות או אחרות. בכל אלה מומלץ להסתייע מראש בעורך דין מומחה בתחום המכס בטרם הבאת הטובין לארץ.

החפצים הפטורים ממכס (מע”מ ומס קניה) במעמד הכניסה לארץ של “תושב חוזר” ו”סטודנט חזר”
א. חפצים אישיים:

 1.  הלבשה, הנעלה וצורכי טואלט אישיים מהסוגים ובכמויות שנהוג להביאם כמטען יד של נוסע.
 2. יינות ומשקאות, משקה חריף עד 1 ליטר ויין עד 2 ליטר לכל נכנס מגיל 18.
 3. תמרוקים כוהליים עד רבע ליטר- לכל נכנס.
 4. טבק על כל צורותיו במשקל שאינו עולה על 250 גרם (לגבי סיגריות עד 200 סיגריות שהן פקט אחד).
 5. חפצים אחרים שלא פורטו לעיל, שהובאו לשם שימוש עצמי או כמתנה לאדם אחר, שערכם אינו עולה על 200  דולר (ארה”ב) – לכל נכנס מגיל שנתיים ומעלה.

אשר לפטור על חפצים אישיים יש לזכור את הכללים הבאים:

 • הפטור יינתן רק אם החפצים יובאו באותו מעמד ועם אותו כלי תחבורה עמו הגיע הנכנס לארץ .
 • אם יובאו רק חפצים אישיים שפורטו לעיל, ניתן לעבור במסלול הירוק. במקרים אחרים, יש לעבור במסלול האדום ולהצהיר על החפצים החורגים מגדר הפטור.
 • הפטור הוא אישי לכל נכנס, ולא ניתן לצרף זכויות של מספר נכנסים ולקבל פטור.
 • אם ערכו של חפץ מיובא עולה על 200 דולר, אין אפשרות לקבל פטור בגובה 200 דולר, ולשלם מסים על ההפרש, אלא הנכנס יחויב בתשלום המסים על ערכו המלא של חפץ.
 • חבילת דואר המכילה רק פריטי הלבשה והנעלה, שנשלחה לישראל, לפני הכניסה -תהיה פטורה ממסים ולא תיחשב כמשלוח, אם הגיעה לישראל תוך 30 יום לפני הכניסה, ביום הכניסה (כמטען נלווה), או תוך 3 חודשים מיום הכניסה.

ב.חפצי בית המיובאים מחו”ל:

תשעה חודשים מיום השיבה לארץ ניתן לייבא לארץ-בלא יותר משני משולחים- בפטור ממכס (מע”מ ומס קנייה) “חפצי בית” המוגדרים לצורך כך כטובין מהסוג המשמש כרגיל בדירת מגורים, אך לא נועד להתקנת קבע. במסגרת זו, ניתן לייבא בפטור עד 2  מקלטי טלוויזיה, ועד 2 מחשבים אישיים לכל משפחה. לגבי יתר מכשירי החשמל והאלקטרוניקה וכן פריטי ריהוט עיקריים ניתן לייבא – פריט אחד מכל סוג, למשל, מערכת ישיבה אחת, פינת אוכל אחת וכיוצ”ב.

חבילת דואר המכילה חפצי בית נחשבת כמשלוח אחד.

ג. כלי עבודה נישא ביד:

בתקופת הזכאות (תשעה חודשים מיום השיבה לארץ) ניתן לייבא בפטור ממיסים, כלי עבודה מכל ארץ , גם לא במשלוח אחד, וזאת בתנאים הבאים:

 1. הכלים מיועדים לצרכים מקצועיים, לפי קביעת פקיד המכס.
 2. הכלים הם מהסוג הנישא ביד לפי קביעת פקיד המכס.
 3. הערך הכולל של הכלים אינו עולה על סכום השווה ל-1,650 דולר.

ד. מכשירים ומכונות לעסק:

מכונות, מכשירים וכלים המיועדים להקמת עסקו של תושב חוזר, והם מהסוג המשמש בתעשייה, מלאכה, חקלאות או מטרה מאושרת אחרת פטורים ממיסים, באישור מנהל רשות המסים בישראל. אם הפטור מאושר על ידי מנהל רשות המיסים, יש להפקיד ערבות בנקאית בגובה המיסים החלים, שתחולט אם לא התקיימו תנאי הפטור לאחר שחרור הטובין. לשם הנפקת האישור הנדרש ניתן לפנות למשרדנו.

תנאי הפטור הם כדלקמן:

 1. ערך כל הציוד לא יעלה על 36,000 דולר (לרבות כל ההוצאות הכרוכות בהובלת הציוד ממחסן הספק ועד לנמל המוצא). בערך זה כלולים כלי עבודה הנישאים שקבלו פטור כאמור בפסקה הקודמת.
 2. הציוד ישמש במפעלו של הזכאי )בית מלאכה, משק, עסק) ויוחזק בשטח המפעל.
 3. אם הזכאי אינו הבעלים היחיד של המפעל, אלא שותף או מחזיק במניות של המפעל, עליו להוכיח כי בידיו השליטה של 50% לפחות מן המפעל האמור וכי הוא עצמו עובד פעיל במפעל. במקרה זה רשאי הזכאי להשכיר למפעל את הטובין שיובאו ושוחררו בזכויות פטור, ובלבד שעובדה זו תצויין במפורש בחוזה ההתקשרות בין הזכאי למפעל, וכן כי השותפות או החברה רשאית להשתמש בטובין כל עוד הזכאי הוא שותף או מחזיק במניות, וכל עוד הוא בעצמו עובד פעיל במפעל.
 4. במקרה של פירוק השותפות במפעל, לפני תום התקופה של 5 שנים מיום שחרור הטובין, הם יישארו בבעלותו של הזכאי, ולא יועברו להחזקתו או לשימושו של אחר, אלא באישור מוקדם מרשות המסים בישראל, ולאחר תשלום המסים החלים.

ה. יבוא רכב/אופנוע :

בהתאם לדין “תושב חוזר” או “סטודנט חוזר” רשאים לייבא רכב לישראל, אם מתקיימים התנאים הבאים:

 1. הרכב הוא מתוצרת ודגם, שאושרו ע”י משרד התחבורה.
 2. הרכב הוא משנת הייצור השוטפת או מאחת מ-4 שנות הייצור שלפניה.
 3. הרכב יובא לישראל לא יאוחר מתום 3 חודשים מיום כניסתו של התושב החוזר או הסטודנט החוזר לישראל.
 4. הרכב מיועד לשימוש עצמי בישראל לתקופה של שנה אחת, לפחות.
 5. היבואן בן 17 שנים לפחות, ביום כניסתו.
 6. חובה על היבואן להציג בפני גובה-המכס רשיון נהיגה שהיה בר-תוקף בחו”ל ערב כניסתו לישראל. סוג הרשיון צ”ל תואם לסוג הרכב המיובא.

תושב חוזר או סטודנט חוזר זכאים להנחות משמעותיות בשיעורי המס החלים על יבוא אישי.

 מדריך מכס לתושבים חוזרים

אודות המשרד

המידע המופיע באתר אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר. 
עו”ד (כלכלן) ירון חיים הוא עו”ד לדיני מיסים בתל אביב. משרד בוטיק המטפל בהיבטים אזרחיים ופליליים של דיני המיסים: מס הכנסה, מע”מ, מיסוי מקרקעין, מכס, מיסוי בינלאומי, ומיסוי מוניציפאלי, וכן בדיני הביטוח הלאומי. המשרד עוסק בייעוץ ובייצוג של נישומים-עצמאיים, שכירים, מעסיקים, ותאגידים- בכל שלבי הדיון- שומה, השגה, וערעורים לבתי המשפט. בנוסף, עוסק המשרד בלווי חשודים בהליכי חקירה במס הכנסה, מע”מ, הרשות לניירות ערך, הרשות לאיסור הלבנת הון, המוסד לביטוח לאומי, ויחידות החקירה בעבירות כלכליות של משטרת ישראל, וכן בייצוג בהליכי מעצר, טרום הגשת כתב אישום, בהליכים של המרת כתב אישום (כופר וקנסות מנהליים), והליכי גילוי מרצון, כמו גם בניהול תיקים פלילים בכל הערכאות המשפטיות.

שיתוף כתבה:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

כתבות קשורות

קנס מנהלי במכס

קנס מנהלי במכס – קיבלתם קנס מנהלי משלטונות המכס ? במאמר סקרנו את דרכי הטיפול בקנס על מנת להימנע מחיובים מיותרים והסתבכות עם המכס. מומלץ לפנות לטיפול משרדנו.

קרא עוד »

מיסוי שוק הקריפטו

מיסוי שוק הקריפטו נעשה כיום בהתאם לעמדת רשות המיסים שבאה לידי ביטוי בחוזרים מטעמה. עם זאת אנו סבורים כי יש מקום לאתגר את עמדת הרשות באמצעות עקרון המימוש.

קרא עוד »

יש לך שאלה? צריך ייעוץ משפטי? בוא נדבר